تبلیغات
حقوق به زبان ساده، دکتر م.ح. آدینه وند - مطالبه ی چک از طریق دادگاه

جهت شادی روح پدرم می نویسم، اگر حوصله داشتید رحمتی بفرستید.
تاریخ:پنجشنبه 21 مهر 1390-09:55 ب.ظ

مطالبه ی چک از طریق دادگاه

مطالبه ی چک از طریق دادگاه

چنانچه وجه چکی به هر دلیلی در سررسیدش بدون پرداخت بماند و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، دارنده ی چک می تواند از طریق دادن دادخواست، وجه چک و خسارات تأخیر و خسارات دادرسی را مطالبه کند.

مزایا و معایب نسبت به شیوه ی وصول از طریق اجرای ثبت

معایب

1-     طولانی بودن. طرح دعوی از طریق دادگاه زمانبر تر از اجرای ثبت است. در اجرای ثبت ظرف دو هفته می توان اموال مدیون را توقیف کرد و یا او را ممنوع الخروج ساخت ولی در طرح دعوی حتی ممکن است گاهی تا یکسال هم طول بکشد.

2-     طرح دعوی نیازمند پرداخت هزینه ی دادرسی است. در مرحله ی بدوی دو درصد از موضوع دعوی باید به حساب دادگستری واریز شود ولی در اجرای ثبت هیچ وجهی تا پایان پرداخت نمی شود و هزینه های اجرایی که پنج درصد است در پایان از مدیون گرفته می شود و صاحب چک هیچ مسوولیتی ندارد.

مزایا

-         در طرح دعوی، نهایتا می توان به موجب ماده ی دو قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مدیون را به زندان انداخت؛ ولی در اجرای ثبت امکان زندان انداختن مدیون وجود ندارد.

شیوه ی طرح دعوی

1-     دادخواستی به شکل ذیل تنظیم می گردد. دادخواست باید به تعداد خواندگان + یک نسخه باشد. مثلا اگر خواندگان دو نفرند دادخواست باید در سه نسخه تنظیم شود و اگر پنج نفرند در شش نسخه.

2-     از چک و گواهی عدم پرداخت به تعداد نسخ دادخواست، کپی تهیه کنید و آن را برابر اصل نمایید.

3-     روی نسخه ی اصلی دادخواست هزینه ی دادرسی را پرداخت کنید.

4-     در دعوی چک علاوه بر مطالبه ی وجه چک و خسارات تأخیر و خسارات دادرسی می توانید صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده را نیز مطالبه کنید. برای دیدن مقررات تأمین خواسته اینجا را کلیک کنید. اگر تأمین خواسته را نیز خواسته باشید پنج هزار تومان بابت این خواسته نیز باید بابت هزینه ی دادرسی، تمبر باطل کنید.

5-     دادخواست ها را به دادگاهی ببرید که بانک محال علیه در حوزه ی آن واقع شده است. یعنی دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محال علیه در آنجا واقع باشد.

6-     واحد یا معاونت ارجاع (اگر نباشد رئیس دادگستری) دادخواست را به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ثبت رایانه ، پرونده به شعبه می رود. شعبه پس از ثبت شعبه و یا دستور رئیس، پرونده را تشکیل و تعیین وقت می کند. می توانید برای تعیین وقت و ابلاغ آن به شما همانروز صبر کنید یا اینکه بروید و چند روز بعد وقت رسیدگی از طریق احضاریه به شما ابلاغ می گردد.

نکته: چنانچه هر کدام از موارد فوق را رعایت نکرده باشید، یا دادخواست شما رد می شود یا به دلیل نقص، طولانی می گردد و یا به سبب عدم صلاحیت دادگاه، به شعبه ی دیگری که صالح به رسیدگی باشد، ارسال می گردد.

7-     حتما به یاد داشته باشید که اصول مدارک را باید در روز رسیدگی در اختیار داشته باشید و به محض درخواست دادگاه، در اختیار قاضی قرار دهید.

شیوه ی مکاتبات

دادخواست:

فرم دادخواست را تهیه کنید و آن را به نحو ذیل پر نمایید.

خواهان: نام و نام خانوادگی و نام پدر دارنده ی چک، به نشانی    کد پستی     موبایل

خوانده: نام و نام خانوادگی خوانده نام پدر و نشانی

اگر چند نفر باشند به این نحو بنویسید.

1-                                                        1-                       

2-                                                        2-              

3-                                                        3-

نکته: اگر تعداد خواندگان در ستون مربوطه جا نمی شوند بنویسید که بقیه ی خواندگان در ذیل صفحه. آنگاه در پایان دادخواست، اسامی و مشخات آنها را بیاورید.

خواسته: بدوا صدور قرار تأمین خواسته و سپس محکومیت خوانده به پرداخت                    ریال وجه چک به انضام خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی و عنداللزوم حق الوکاله وکیل

دلائل: تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت

متن:

ریاست محترم دادگاه های عمومی

سلام علیکم

احتراما با استحصار عالی می رساند خوانده/خواندگان به موجب چک شماره  بانک    شعبه           مبلغ         ریال به اینجانب مدین است/هستند که با مراجعه به بانک محال علیه به دلیل کسر موجودی/مسدودی حساب/عدم مطابقت امضا (یکی را که در گواهی عدم پرداخت آمده است بنویسید) منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. اکنون موارد ذیل مورد تقاضا است.:

1-     صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده/خواندگان به میزان خواسته

2-     محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت وجه چک

3-      محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات تأخیر از تاریخ سررسید (/         /1390) تا اجرای کامل حکم و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

با احترام

نام و نام خانوادگی خواهان

 

نکته 1: کسانی که پشت چک را امضا می کنند (ظهر نویسان) نیز مسوول پرداخت وجه چک و مابقی خسارات هستند و می توان علیه آنان نیز طرح دعوی کرد در این صورت اسامی آنان نیز در لیست خواندگان ذکر می شود.

نکته 2: صادر کننده و ظهرنویسان با همدیگر مسوولیت تضامنی در پرداخت چک و مابقی خسارات را دارند. یعنی هرکدام مسوول پرداخت کل وجوه می باشند تا زمانیکه کل دین پرداخت گردد.